I. DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC 
  
ĐƠN VỊĐƠN VỊ
1. Trường Mầm non xã Đăk Long17. Trường Tiểu học Thị trấn Đăk Glei
2. Trường Mầm non xã Đăk Môn18. Trường Tiểu học Kim Đồng
3. Trường Mầm non xã Đăk Kroong19. Trường Tiểu học Võ Thị Sáu
4. Trường Mầm non Thị trấn Đăk Glei20. Trường TH&THCS xã Đăk Nhoong
5. Trường Mầm non xã Đăk Pét21. Trường TH&THCS xã Đăk Plô
6. Trường Mầm non xã Đăk Nhoong22. Trường TH&THCS xã Đăk Man
7. Trường Mầm non xã Đăk Plô23. Trường PTDTBT TH xã Đăk Choong
8. Trường Mầm non xã Đăk Man24. Trường TH&THCS xã Xốp
9. Trường Mầm non xã Đăk Choong25. Trường PTDTBT Tiểu học và Trung học cơ sở  xã Mường Hoong
10. Trường Mầm non xã Xốp26. Trường PTDTBT Tiểu học và Trung học cơ sở xã Ngọc Linh
11. Trường Mầm non xã Mường Hoong27. Trường PTDTBT THCS xã Đăk Long
12. Trường Mầm non xã Ngọc Linh28. Trường THCS xã Đăk Môn
13. Trường Tiểu học xã Đăk Long29. Trường THCS xã Đăk Kroong
14. Trường Tiểu học xã Đăk Môn30. Trường THCS Thị trấn Đăk Glei
15. Trường Tiểu học xã Đăk Kroong31. Trường THCS xã Đăk Pét
16. Trường Tiểu học & THCS Lý Tự Trọng32. Trường PTDTBT THCS xã Đăk Choong
  

II. TỔNG HỢP TOÀN PHÒNG