I. DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC 
  
ĐƠN VỊĐƠN VỊ
1. Trường Mầm non xã Đăk Long18. Trường Tiểu học Kim Đồng
2. Trường Mầm non xã Đăk Môn19. Trường Tiểu học Võ Thị Sáu
3. Trường Mầm non xã Đăk Kroong20. Trường TH&THCS xã Đăk Nhoong
4. Trường Mầm non Thị trấn Đăk Glei21. Trường TH&THCS xã Đăk Plô
5. Trường Mầm non xã Đăk Pét22. Trường TH&THCS xã Đăk Man
6. Trường Mầm non xã Đăk Nhoong23. Trường PTDTBT TH xã Đăk Choong
7. Trường Mầm non xã Đăk Plô24. Trường TH&THCS xã Xốp
8. Trường Mầm non xã Đăk Man25. Trường Tiểu học xã Mường Hoong
9. Trường Mầm non xã Đăk Choong26. Trường Tiểu học xã Ngọc Linh
10. Trường Mầm non xã Xốp27. Trường PTDTBT THCS xã Đăk Long
11. Trường Mầm non xã Mường Hoong28. Trường THCS xã Đăk Môn
12. Trường Mầm non xã Ngọc Linh29. Trường THCS xã Đăk Kroong
13. Trường Tiểu học xã Đăk Long30. Trường THCS Thị trấn Đăk Glei
14. Trường Tiểu học xã Đăk Môn31. Trường THCS xã Đăk Pét
15. Trường Tiểu học xã Đăk Kroong32. Trường PTDTBT THCS xã Đăk Choong
16. Trường Tiểu học & THCS Lý Tự Trọng33. Trường PTDTBT THCS xã Mường Hoong
17. Trường Tiểu học Thị trấn Đăk Glei34. Trường PTDTBT THCS xã Ngọc Linh

II. TỔNG HỢP CHUNG TOÀN PHÒNG